دانشجوی معماری دانشگاه شهید بهشتی
  :: مهران نقی زاده

   

جلوههای بصری رایانهای

یک مطلب فنی فوق العاده دربارۀ سیستم ذرات modo :: ۱۳٩٢/٥/٢٠
how to get a list of all meshes in modo via python :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٢
رندر منتخب خرداد ماه 1391 :: ۱۳٩۱/٤/۱۳
autdesk 2013 :: ۱۳٩۱/٢/۱٥
رندر منتخب ماه :: ۱۳٩۱/٢/۱
رندر منتخب ماه :: ۱۳٩۱/۱/۱٢
شکار جاسوس :: ۱۳٩۱/۱/۱٢
جلد شکار جاسوس :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٧
جشنواره عمّار :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٩
جاسوس شکار شد :: ۱۳٩٠/۸/٢٢
شکار جاسوس :: ۱۳٩٠/٦/٧
رندر منتخب مرداد ماه 1390 :: ۱۳٩٠/٦/٧
مشکل چند ضلعی های روی هم افتاده :: ۱۳٩٠/٢/٢۱
subpatch remover :: ۱۳٩٠/۱/٢٧
انتقال NURBS از مایا به مودو :: ۱۳۸٩/۱۱/٢۳
قصه بی نوایی فونت های فارسی :: ۱۳۸٩/۱۱/۱۸
Flay.com درگذشت :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
قابلیتهای آینده lightwave. همین الآن در modo :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
قدم بعدی در subdivision :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
تولدت مبارک :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
کلیاتی در مقایسه نرم افزارهای مختلف سه بعدی :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
لایت ویو سر زا رفت :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
افتر افکتز. آری یا نه؟ :: ۱۳۸٩/۱٠/٢
Nuke در برابر Fusion :: ۱۳۸٩/٩/٢۳